Algemene voorwaarden

1a. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van de datum welke op deze overeenkomst is vermeld.
1b. Inschrijvingen dienen tijdig te gebeuren met name ten laatste om 10u van de betreffende lesdag.
2. Het lidgeld dient vooraf te worden voldaan. De betaling geschiedt zoals overeengekomen op het inschrijfformulier d.w.z. contant, payconiq of overschrijving. Pure and Joy behoudt zich het recht voor het lidgeld te wijzigen. Wijzigingen van het lidgeld zal tenminste 1 maand van tevoren bekend worden gemaakt.
3. Bij niet betaling van het lidgeld is de deelnemer in verzuim. Pure and Joy houdt zich voor bij blijvend verzuim van betaling de deelnemer te kunnen weigeren bij de les.
4. De deelnemer kiest voor 1 les of 5/10/20-beurtenkaart. Voor deze opties is er geen terugbetaling mogelijk.
5. Een beurtenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Geldigheid van de beurtenkaarten:
– 5 beurtenkaart is geldig voor periode van 8 weken vanaf de dag van aankoop
– 10 beurtenkaart is geldig voor periode van 3 maanden vanaf de dag van aankoop
– 20 beurtenkaart is geldig voor periode van 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop 
In geval van ernstige ziekte kan de beurtenkaart uitzonderlijk verlengd worden, mits voorleggen van een rechtsgeldig doktersattest.
6a. De lesdagen – en tijden worden door Pure and Joy vastgesteld en zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Wijzigingen van de lesdagen – en tijden verplicht Pure and Joy niet tot terugbetaling van het lidgeld. Wijziging van lesdagen- en tijden zal door Pure and Joy altijd tijdig worden doorgegeven via online agenda.
6b. Lesdagen kunnen geannuleerd worden bij te weinig inschrijvingen. Last minute annulaties kunnen het gevolg zijn. Pure and Joy tracht echter dit zo tijdig mogelijk te communiceren.
7. Afmelden van het niet bijwonen van een les dient tijdig te gebeuren via studio Pure and Joy (momoyoga). Bij het niet tijdig afmelden (minder dan 48u) zal de les worden aangerekend. (muv het voorleggen van een rechtsgeldig doktersattest)
8. De deelnemer garandeert en verklaart dat zij in goede lichamelijke conditie verkeert en dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of 9. lichamelijke conditie. Bij twijfel zal de deelnemer haar huisarts steeds raadplegen.
9. Deelname aan de les geschiedt op geheel eigen risico.
10. Partijen zijn akkoord dat Pure and Joy op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de oefeningen hetzij in of rond de uitbating.
11. De deelnemer dient zorgvuldig en netjes met de lesmaterialen, die aanwezig zijn in de studio, om te gaan.
12. Partijen zijn ook akkoord dat Pure and Joy op geen enkele wijze aansprakelijk is voor diefstal, beschadiging of verlies van persoonlijke goederen.